Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh (nhạc Hoa)

Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát…

File Audio

STT Tên File Nghe Tải xuống
1 Bát Nhã Tâm Kinh 1 Nghe Tải xuống
2 Bát Nhã Tâm Kinh 2 Nghe Tải xuống

Tin liên quan