Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh (tập 40)

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN KINH

Tập 40

Chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không

Thời gian: Tháng 5 năm 1998

Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore

 

          Mời mở cuốn Khoa Chú quyển hạ, trang 32, mời xem kinh văn:

 

          Thị Địa Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát, ư chư Bồ-tát thệ nguyện thâm trọng. Thế Tôn! Thị Địa Tạng Bồ-tát ư Diêm-phù-đề hữu đại nhân duyên, như Văn-thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Di-lặc, diệc hóa bách thiên thân hình độ ư lục đạo, kỳ nguyện thượng hữu tất cánh.

          Đoạn kinh này làm một so sánh cho chúng ta, chỉ rõ Địa Tạng Bồ-tát có duyên phần đặc biệt với thế gian này của chúng ta; Văn-thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Di-lặc cũng có duyên phần rất sâu với thế gian chúng ta, không thua gì Địa Tạng Bồ-tát. Ở chỗ này so sánh thệ nguyện, nói nguyện của các Bồ-tát khác độ hóa chúng sanh trong lục đạo, nguyện đó còn có lúc kết thúc, chỉ có nguyện của Địa Tạng Bồ-tát không có kết thúc, “địa ngục chẳng không, thề chẳng thành Phật”. Nguyện này so với nguyện của các Bồ-tát khác đích thực sâu nặng hơn. Chúng ta biết như Văn-thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Di-lặc đều là cổ Phật tái lai, thị hiện thân Bồ-tát trong lục đạo để độ hóa chúng sanh. Trong kinh đức Phật có nói, Văn-thù Bồ-tát trước kia đã từng làm Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật, đây là nói rõ trong kiếp lâu xa về trước các ngài đã thành Phật, hiện nay ở thế gian này giúp đức Phật Thích-ca Mâu-ni giáo hóa chúng sanh, đúng như câu “một Phật ra đời, ngàn Phật ủng hộ”, là ý nghĩa như vậy, chúng ta phải hiểu. Xem tiếp kinh văn bên dưới:

 

          Thị Địa Tạng Bồ-tát, giáo hóa lục đạo nhất thiết chúng sanh, sở phát thệ nguyện kiếp số như thiên bách ức Hằng hà sa”.

          Câu này nói rõ Địa Tạng Bồ-tát dùng thân phận Bồ-tát để giúp đỡ hết thảy chúng sanh, thời gian dài không có cách gì tính đếm, Bồ-tát đời đời kiếp kiếp đều đã phát lời trọng nguyện này. Ở trong hội này chúng ta xem thấy, trong phẩm Tựa đại chúng tham dự pháp hội là mười phương chư Phật Như Lai. Phía trước đã báo cáo với chư vị, những chư Phật Như Lai này đều là học trò của Địa Tạng Bồ-tát, số học trò thành Phật đã không thể nghĩ bàn, vậy mà thầy giáo vẫn còn dùng thân phận Bồ-tát để giúp đỡ hết thảy chúng sanh, đây là điều chúng ta cần phải học tập. Tích lũy công đức, giáo hóa chúng sanh, không màng đến địa vị của mình, không màng đến lợi ích cá nhân, Địa Tạng Bồ-tát gần như là lấy việc này để hoàn toàn làm hiển thị rõ ràng cho chúng ta, dạy chúng ta phải học tập như thế nào. Có lẽ sẽ có đồng tu muốn hỏi trong Phẩm Phổ Môn nói: “Nên dùng thân Phật để độ được, thì Quán Thế Âm Bồ-tát liền hiện thân Phật để thuyết pháp”. Địa Tạng Bồ-tát có thể hiện thân Phật để thuyết pháp hay không? Đương nhiên có thể, nếu như Địa Tạng Bồ-tát gặp hạng chúng sanh này, nên dùng thân Phật để độ được, đương nhiên ngài sẽ hiện thân Phật để thuyết pháp, chúng ta đều phải viên dung cả lý lẫn sự, không thể nghiêng về một bên. Do đó có thể biết, chư Phật Bồ-tát giáo hóa chúng sanh không gì là không hoạt bát linh động, tùy cơ ứng biến, tuyệt đối không phải cứng nhắc, vô cùng linh hoạt, cho nên mới giúp cho hết thảy chúng sanh khai ngộ, giúp hết thảy chúng sanh được lợi ích chân thật. Mời xem đoạn kinh văn tiếp theo:

 

          Thế Tôn! Ngã quán vị lai cập hiện tại chúng sanh, ư sở trú xứ ư Nam phương thanh khiết chi địa, dĩ thổ thạch trúc mộc, tác kỳ khám thất, thị trung năng tố họa nãi chí kim ngân đồng thiết. Tác Địa Tạng hình tượng, thiêu hương cúng dường, chiêm lễ tán thán.

          Đoạn này nói người có thể cúng dường tu phước, đặc biệt là chữ “vị lai”, vị lai chính là chỉ cho thời đại ngày nay của chúng ta. Câu “hiện tại chúng sanh” có hai cách giải thích, một là nói lúc Thế Tôn giảng kinh thuyết pháp ở cung trời Đao-lợi, đại chúng tham gia lúc đó chính là “hiện tại chúng sanh”. Còn một ý nghĩa nữa là vị lai hiện tại, thời gian vị lai quá dài, quá dài, hãy dùng sự tích Địa Tạng Bồ-tát giáo hóa chúng sanh để nói, từ sau khi đức Phật Thích-ca Mâu-ni diệt độ mãi cho đến trước khi Di-lặc Bồ-tát hạ sanh đều thuộc về đời vị lai. Vị lai, hiện tại chúng sanh, đó là chỉ cho các thời đại, các khu vực, chỉ cần chúng ta gặp bộ “kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện” này, chỉ cần nghe đến pháp môn này, thì chúng ta thuộc về những gì nói trong câu này. Hay nói cách khác, câu này chính là nói về chúng ta.

          Phải nên tu như thế nào? Ở nơi mình cư trú, ở “chỗ đất sạch sẽ hướng Nam”, có nhất định phải chọn lựa hướng Nam trong bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc hay không? Chúng ta phải hiểu, nếu như kiến trúc nhà người đó hướng về hướng Bắc thì rất tốt, hướng đó là chính xác. Nếu như căn nhà của họ hướng về hướng Nam, vậy thì hướng Nam là hướng ngay cửa nhà họ, bạn nghĩ xem có cúng Địa Tạng Bồ-tát ngay cửa nhà mình hay không? Chắc chắn là không. Nhất định phải như biểu pháp trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đồng tử 53 lần tham vấn đều hướng về phương Nam, Nam không phải chỉ cho hướng Nam, Nam là chỉ cho hướng trí tuệ, phàm là những nơi có thiện tri thức ở thì đều gọi là hướng Nam; nếu chúng ta hiểu ý nghĩa này thì sẽ nói được thông, phàm là nơi thờ cúng Địa Tạng Bồ-tát đều gọi là hướng Nam, chư vị nhất định phải hiểu đạo lý này. 

          Trong nhà mình có phòng thờ Phật thì tốt, còn nếu không có phòng thờ Phật thì thờ ở trong phòng khách nhà bạn, nhưng khi thờ nhất định phải thờ nơi ở hướng thượng của căn phòng này. Vậy thì trong phòng hướng nào được gọi là hướng thượng? Chỗ này của bạn, căn phòng này có thể chỉ có một cửa hoặc có thể có nhiều cửa, bất luận là từ cửa nào bước vào, chỗ nào mà mình nhìn thấy đầu tiên thì đó là hướng thượng. Giống như phòng học này của chúng ta, chỗ tôi ngồi là hướng thượng. Ở đây chỉ có hai cánh cửa, khi chúng ta vừa bước vào liền nhìn thấy đầu tiên. Còn cánh cửa kia, chỗ này cũng được gọi là hướng thượng, chỗ này khi vừa bước vào cũng liền nhìn thấy.  Còn chỗ ngồi của cư sĩ Hứa thì không được gọi là hướng thượng, chỗ ngồi của pháp sư Khoan Dung cũng không phải là hướng thượng, khi người ta bước vào thì không thấy. Hướng thượng là chỗ chúng ta phải chú ý đến, là chỗ cung kính nhất, thờ Địa Tạng Bồ-tát ở chỗ này, chỗ này chính là hướng Nam. Không nhất định phải tìm vị trí của bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, phải hiểu đạo lý này. Hướng Nam tiêu biểu cho quang minh, tiêu biểu cho trí tuệ.  

          Câu “chỗ đất sạch sẽ” rất quan trọng! Nơi cúng Phật nhất định phải sạch sẽ, Đại sư Ấn Quang đã từng nói. Có những người thờ tượng Phật trong phòng của mình, thờ tượng Phật trong phòng ngủ, hỏi đại sư Ấn Quang như vậy có như pháp hay không? Đại sư nói: “Nơi thờ hình tượng của Tam bảo cũng giống như đại hùng bảo điện”, ở nơi đó phải khởi tâm cung kính. Do đó, thông thường trong phòng ngủ không nên thờ tượng Phật. Trong trường hợp nào mới có thể thờ tượng Phật trong phòng ngủ? Trong lúc bị bệnh nặng, lúc cầu vãng sanh, lúc đó thì không kiêng kỵ gì hết, trong mọi lúc, mọi nơi, trong niệm niệm đều không được rời Phật thì mới được! Lúc đó thì có thể thờ tượng Phật. Trường hợp thứ hai là tuy không bị bệnh nhưng tâm cầu vãng sanh thiết tha, hy vọng vãng sanh sớm hơn, hy vọng được gặp Phật sớm hơn, tuyệt đối không dùng tâm giải đãi, kiêu mạn để cúng dường, phải là vô cùng cung kính; giống như con cái trông ngóng cha mẹ vậy, phải dùng tâm hết mực kiền thành, hiếu kính mới được. Việc này nhất định phải hiểu. Không phải nói cúng dường tượng Phật thì Phật, Bồ-tát sẽ che chở, gia trì, trong phòng mình có yêu ma quỷ quái, cúng dường hình tượng Phật, Bồ-tát để trừ tà, hoặc thờ tượng Phật coi như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, vậy thì sẽ có tội lỗi, việc này tuyệt đối không thể được. Cho nên, phàm là nơi có hình tượng Tam bảo thì nơi đó giống như đại hùng bảo điện vậy, lời khai thị này của đại sư Ấn Quang rất có đạo lý, chúng ta phải y giáo phụng hành. 

          Phía sau nói “làm khám thờ”, khám là căn nhà nhỏ để cúng dường tượng Phật, dùng đất, dùng gạch, dùng trúc, dùng gỗ để làm khám đều được. Hiện nay người Trung Quốc không quá chú trọng với khám thờ, còn người Nhật Bản rất xem trọng, người Nhật Bản bất luận là tượng Phật lớn hay tượng Phật nhỏ nhất định phải có khám thờ, khi họ lễ bái thì họ mở cửa khám này ra, sau khi lễ bái xong thì họ đóng cửa lại, như vậy rất có đạo lý. Nói thật ra, người Nhật Bản học được từ thời đại Tùy Đường, và vẫn giữ mãi cho đến ngày nay, họ không thay đổi, tinh thần này của người Nhật Bản rất đáng cho chúng ta học theo, không thay đổi những lời dạy của cổ thánh tiên hiền. “Trong ấy có thể đắp vẽ, cho đến dùng vàng, bạc, đồng, sắt, tạo hình tượng Địa Tạng”, trong khám cúng dường hình tượng Bồ-tát, hình tượng này tô vẽ cũng được, hình tượng đắp nặn cũng được. Bất luận là dùng chất liệu gì, phía sau đưa ra mấy thí dụ, vàng, bạc, đồng, thiết đều thuộc về kim loại, khắc gỗ cũng được, nặn bằng đất cũng được, đều tốt cả. 

          Bạn có thể cúng dường, “đốt hương cúng dường, chiêm lễ tán thán”. Ý nghĩa của việc cúng dường hình tượng Địa Tạng Bồ-tát là gì, chúng ta nhất định phải hiểu. Thứ nhất là giúp cho chúng ta khởi lên tâm lễ kính, Phổ Hiền Bồ-tát dạy chúng ta phương pháp tu hành, trong mười cương lĩnh tu hành thì thứ nhất là “lễ kính chư Phật”, nhìn thấy hình tượng Phật, Bồ-tát thì liền khởi lên tâm lễ kính. Chúng ta phải mang tâm lễ kính chư Phật, Bồ-tát dùng vào trong đời sống thường ngày, đối với hết thảy người cũng lễ kính như vậy, đối với hết thảy việc cũng lễ kính như vậy. Kính việc chính là hết lòng phụ trách, tận tâm tận lực làm việc này cho viên mãn, đây là lễ kính đối với việc. Đối với vật cũng lại như vậy, như đối với bàn ghế chúng ta cũng lễ kính, không phải là lễ lạy bàn ghế, mà là sắp xếp những vật này cho ngay ngắn, lau chùi sạch sẽ, đây là lễ kính. Nếu như sắp xếp méo xẹo, trong đó đóng bụi dơ bẩn, không lau chùi thì đây chính là bất kính. Do đó đối người, đối việc, đối vật chỉ có một tâm chân thành cung kính, đây là ý nghĩa thứ nhất của việc cúng dường hình tượng Phật, Bồ-tát, chúng ta thật sự đạt được thọ dụng.  Ý nghĩa thứ hai là thấy thánh hiền muốn sao cho bằng, Phật, Bồ-tát cũng là từ phàm phu tu thành, ngày nay các ngài thành Bồ-tát, thành Phật, tại sao chúng ta còn là phàm phu, do đó chúng ta phải noi gương Bồ-tát, học theo Bồ-tát, trong đời này của chúng ta cũng phải làm Phật, làm Bồ-tát, thúc đẩy ý chí hướng thượng của chính mình, đây là ý nghĩa thứ hai.

          Ý nghĩa thứ ba là khi nhìn thấy hình tượng Phật, Bồ-tát thì liền nghĩ đến lời dạy của Phật, Bồ-tát, nhìn thấy hình tượng Địa Tạng Bồ-tát liền nghĩ đến lời dạy bảo của đức Thế Tôn trong kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện. Chúng ta phải ghi nhớ kỹ càng, phải hiểu sâu nghĩa thú, y giáo phụng hành. Do đó cúng dường hình tượng Phật, Bồ-tát có ba ý nghĩa này, không phải là mê tín, thông thường người ta nói chúng ta cúng dường hình tượng Phật, Bồ-tát là cúng bái ngẫu tượng, đó là sai rồi, họ hoàn toàn hiểu lầm. Do đó có thể biết, việc cúng dường tượng Phật, Bồ-tát trong nhà Phật có ý nghĩa rất sâu, rất rộng; nói tóm lại thì đó là giáo học, không rời giáo dục, hơn nữa trong đây còn có ý nghĩa uống nước nhớ nguồn, tri ân báo ân. Chúng ta làm đệ tử Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, khi gặp những người có hoài nghi chúng ta phải giải thích cho họ, giúp họ hiểu sự lợi ích chân thật của cúng dường hình tượng Phật, Bồ-tát. Lợi ích này là lợi ích thiết thực với mình, lợi ích ngay trước mắt, đâu phải là mê tín! “Chiêm lễ tán thán”, tán thán chính là giải thích, diễn nói cho người. Tự mình y giáo phụng hành là tán thán, diễn nói cho người cũng là tán thán. Mời xem tiếp kinh văn:

 

          Thị nhân cư xứ tức đắc thập chủng lợi ích.

          Phần sau nói về mười điều lợi ích.

 

          Hà đẳng vi thập? Nhất giả thổ địa phong nhưỡng, nhị giả gia trạch vĩnh an, tam giả tiên vong sanh thiên, tứ giả hiện tồn ích thọ, ngũ giả sở cầu toại ý, lục giả vô thủy hỏa tai, thất giả hư hao tịch trừ, bát giả đỗ tuyệt ác mộng, cửu giả xuất nhập thần hộ, thập giả đa ngộ thánh nhân.

          Đây là mười điều lợi ích của việc cúng dường hình tượng Phật, Bồ-tát, có người nào không muốn đạt được? Nhưng chư vị nhất định phải nhớ, vừa rồi nói về ba ý nghĩa của việc cúng dường tượng Phật, nếu như bạn không hiểu thì sẽ không được mười lợi ích này, bạn cúng dường hình tượng Phật, Bồ-tát nói thật ra là mê tín. Bạn làm sao được lợi ích như trong kinh đã nói! Đây là vì bạn cúng dường không như pháp, không như lý, bạn chỉ có cúng dường trên hình thức, không có thực chất. Bạn có thể đạt được lợi ích hay không, bạn có thể đạt được lợi ích nhiều hay ít đều ở dụng tâm của bạn. Tâm hạnh của bạn tương ưng với lời dạy của Phật thì bạn sẽ được lợi ích, mức độ tương ưng càng cao thì lợi ích bạn được càng lớn. Tương ưng như thế nào? Đều không ra ngoài ba chữ tín, nguyện, hạnh; chúng ta có thể tin tưởng lời dạy của Phật, Bồ-tát, có thể hiểu rõ, có thể phát nguyện, có thể phụng hành. Trong bộ kinh này, văn tự vừa mới xem qua thì hình như thấy không sâu lắm, có vẻ như đang nghe kể chuyện, nhưng lý rất sâu, rất rộng. Lần này chúng tôi giới thiệu, báo cáo với quý vị, bởi vì bị hạn chế thời gian nên không thể giảng kỹ, chỉ giảng sơ lược mà thôi; tương lai nếu có nhân duyên tôi sẽ giảng kỹ thêm một lần nữa. Đặc biệt là chú giải của pháp sư Thanh Liên, ngài trích dẫn kinh điển, dẫn chứng phong phú nên nội dung của bản chú giải hết sức phong phú. Bạn có thể tin, có thể hiểu, có thể nguyện, có thể hành thì sẽ được lợi ích này, lợi ích vô biên quy nạp thành mười loại. 

          Thứ nhất “đất đai màu mỡ”, thứ hai “nhà cửa an ổn mãi mãi”, hai câu này ngày nay người ta gọi là phong thủy, phong thủy rất tốt. Vì sao bạn có được phong thủy tốt như vậy? Vì tâm tốt, chính là cảnh tùy tâm chuyển, Bạn hà tất phải đi xem phong thủy làm gì, không cần thiết. Chỉ cần bạn “giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt”, tâm thiện, hạnh thiện thì hoàn cảnh cư trú, hoàn cảnh sinh hoạt tự nhiên sẽ chuyển tốt. Hoàn cảnh sinh hoạt và hoàn cảnh tự nhiên của chúng ta chính là việc mà người thế gian gọi là phong thủy. Nhà Phật thường nói “ngày nào cũng là ngày tốt, giờ nào cũng là giờ tốt, nơi nào cũng là nơi tốt”, chỗ nào nói hoàn cảnh không tốt cho được? Hết thảy nơi cư trú của Phật, Bồ-tát đều tốt, không có gì không tốt. Trong kinh Lăng Nghiêm nói: “Nếu chuyển được cảnh tức đồng Như Lai”, Như Lai chính là giờ nào cũng là giờ tốt, ngày nào cũng là ngày tốt, nơi nào cũng là nơi tốt. Tại sao vậy? Như Lai có thể chuyển cảnh giới, phàm phu không thể chuyển cảnh giới, ngược lại còn bị cảnh giới chuyển, phiền phức liền lớn. Nếu bạn muốn tìm ngày tốt, giờ tốt, nơi tốt, đến đâu tìm bây giờ? Cả đời cũng không tìm được, đi khắp nơi tìm cũng không tìm được. Tìm được một nơi non xanh nước biếc, không tệ lắm, rất tốt, ở nơi đó xây một căn nhà để ở, đâu biết rằng ở đó có yêu ma quỷ quái, có rất nhiều dã thú, làm cho bạn ở đó không yên, vậy là do nguyên nhân gì? Vì tâm tà, tâm mê nên bạn không chuyển được cảnh giới, bạn sẽ bị cảnh giới chuyển; bị cảnh giới chuyển là phàm phu, người có thể chuyển cảnh giới là thánh nhân. Thánh nhân là người như thế nào? Phía trước chúng tôi cũng đã giải thích, mọi người đừng quên, thánh nhân là người hiểu rõ sự lý, người Trung Quốc gọi là thánh nhân, người Ấn Độ gọi là Phật, Bồ-tát. Phật, Bồ-tát là người hiểu rõ chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh. Ở Trung Quốc, người hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh thì gọi họ là thánh nhân.

          Cho nên mười điều lợi ích này, thứ nhất là đất đai biến đổi.  Chúng ta thử xem hoàn cảnh sinh sống của chúng ta, Trái đất là hoàn cảnh lớn, Trái đất hiện nay đã biến thành như thế nào? Hầu như hiện nay mỗi người đều biết sinh thái tự nhiên đã bị phá hoại rồi, những năm gần đây năm nào cũng tai biến vô cùng, số lần năm sau so với năm trước nhiều hơn, phạm vi mỗi lần xảy ra đều lớn hơn, càng ngày càng nghiêm trọng, vậy thì làm sao được! Tại sao sinh thái tự nhiên trên Trái đất bị phá hoại như vậy? Vì tư tưởng, lời nói, việc làm của con người trái nghịch với tánh đức, người thế gian không hiểu, cho rằng những tai nạn tự nhiên này không có liên quan gì tới nhân loại chúng ta, tư tưởng, lời nói, việc làm của nhân loại không có liên quan, nghĩ vậy là sai rồi. Đức Phật biết rất rõ ràng, trong kinh thường nói: “Y báo tùy theo chánh báo chuyển”, Trái đất là y báo, chánh báo là tâm người. Tâm người thiện, đất đai trù phú, nhà cửa bình yên; tâm người bất thiện, tai nạn dồn dập. Tai nạn do con người gây ra là chiến tranh, hiện nay tai nạn tự nhiên càng ngày càng nhiều. Thủy tai, hỏa tai, động đất, hiện nay nhiệt độ Trái đất thay đổi, thậm chí ngay cả tầng ozone bảo vệ Trái đất cũng đã bị thủng, báo chí gần đây có đăng tin này, hiện nay lỗ thủng càng ngày càng nghiêm trọng, diện tích chỗ bị thủng hồi trước vốn không lớn lắm, nghe nói diện tích hiện nay của chỗ thủng đó có lẽ bằng diện tích của nước Mỹ, vậy thì rất phiền phức. Tầng ozone này bảo vệ Trái đất, hấp thụ tia tử ngoại của ánh sáng mặt trời, nếu như không có tầng ozone này bảo vệ thì tia tử ngoại của mặt trời sẽ trực tiếp chiếu xuống Trái đất, đại khái hai phần ba động vật, thực vật trên Trái đất không thể sinh tồn, do đó tầng ozone này có tác dụng rất lớn.

          Nhà khoa học nghiên cứu nếu tầng ozon được khôi phục lại như cũ thì tối thiểu cũng cần mấy trăm năm, đây là nhà khoa học dựa theo con số thống kê. Chúng ta biết không phải cần [thời gian dài như vậy], chỉ cần lòng người hướng thiện. Tầng ozon vì sao bị phá hoại? Do lòng người, đây là nhân tố thứ nhất. Nếu như bạn muốn nói do những khí thải ô nhiễm từ Trái đất gây nên, vậy đáng lẽ phải bị ô nhiễm toàn bộ, mỗi quốc gia đều thải ra những khí này, tại sao [những khí này] lại bay tới Nam Cực? Không lẽ khí thải khắp nơi trên thế giới toàn bộ đều tập trung tới Nam Cực, đâu có lẽ nào như vậy! Do lòng người. Hiện nay sinh thái tự nhiên bị phá hoại ngày càng nghiêm trọng. Tai nạn do con người gây ra, nguy cơ cũng ngày càng rõ rệt, do đó mười thứ lợi ích này làm sao có thể đạt được! Trong kinh đức Phật nói cho chúng ta biết: “Trong cộng nghiệp còn có không cộng nghiệp”, lời này đem lại một chút hy vọng cho chúng ta, trong cộng nghiệp còn có biệt nghiệp, cũng như câu nói “ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc”. Nếu như chúng ta thật sự có thể tu hành, chúng ta vẫn có thể đạt được lợi ích này, vấn đề là bạn có chịu tu thật sự hay không? 

          Gần đây nhất có một việc rất rõ ràng, chúng tôi tìm được một mảnh đất ở Dương Thố Cảng, kế hoạch là xây dựng làng Di-đà. Làng Di-đà dùng để làm gì? Nhằm thành tựu cho người niệm Phật vãng sanh thành Phật, đây là công đức đệ nhất trong thế gian và xuất thế gian, còn có công đức nào lớn hơn công đức giúp người làm Phật? Không phải giúp họ tương lai thành Phật, mà là hiện nay thành Phật, pháp môn này là pháp môn thành tựu ngay trong một đời. Chủ mảnh đất là cư sĩ Hồng, rất khó được, ông bị bệnh ung thư nặng, trên cổ họng của ông đã khoét một lỗ, thân thể 3 năm nay đã vô cùng suy nhược, tôi với ông đã gặp nhau một lần. Bản thân ông là sáng không bảo đảm tối, sống được ngày nào hay ngày ấy; ông tìm cư sĩ Lý Mộc Nguyên muốn làm một chút chuyện tốt trước khi ông qua đời, tu một chút phước báo. Ông Lý Mộc Nguyên thuật lại ý tưởng xây làng Di-đà cho ông nghe, ông vô cùng hoan hỷ. Mảnh đất này là tài sản riêng của ông, nhưng ông đã quyên tặng cho hội quỹ, quỹ Bồi Hoa. Hội đã đem mảnh đất này cho một trường học thuê để lấy tiền làm việc từ thiện mỗi năm. Nhưng mảnh đất này lão cư sĩ Hồng vẫn có thể quyết định, ông là chủ tịch hội quỹ, cho nên hội quỹ đã mở cuộc họp đồng ý với hình thức quyên tặng mảnh đất này cho Cư Sĩ Lâm làm làng Di-đà, đồng thời muốn Cư Sĩ Lâm tặng 25 triệu cho hội quỹ Bồi Hoa, họ đem số tiền này gửi trong ngân hàng và lấy tiền lãi để làm việc từ thiện, đây là việc tốt! Mảnh đất này rộng gần 7.000 mét vuông, hiện nay tìm một mảnh đất rộng như vậy ở Singapore tương đối không dễ dàng, đây đúng là Tam bảo gia trì nên mới có cảm ứng thù thắng như vậy. Lão cư sĩ Hồng cũng lo đến vấn đề kinh tế của Cư Sĩ Lâm, bởi vì có miếng đất này xong còn phải xây làng Di-đà, xây niệm Phật đường, làm sao có tiền nhiều như vậy? Do đó ông tìm cư sĩ Lý Mộc Nguyên, giảm số tiền 25 triệu xuống còn 15 triệu, Cư Sĩ Lâm chỉ giao 15 triệu cho hội Bồi Hoa làm quỹ, việc này làm cho Cư Sĩ Lâm cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cư sĩ Lý hỏi ông: “Nếu như hội đồng các ông vẫn đòi 25 triệu thì phải làm sao?” Cư sĩ Hồng nói: “Nếu như họ nhất định muốn 10 triệu này thì ông sẽ trả”. Tâm này vừa phát ra thì cảm ứng liền hiện tiền. Hôm trước, lúc bác sĩ khám thì thấy tế bào ung thư đã biến mất, bác sĩ nói với ông là 2 tháng sau ông có thể khỏe trở lại, có thể bình phục như cũ, nghe nói hiện nay tinh thần ông rất phấn chấn, tiếng nói cũng thanh trở lại, thật không thể nghĩ bàn! Ông đã chuyển ngay lập tức. Người ta ai cũng muốn tu phước, ai cũng muốn trồng phước, ruộng phước ở đâu? Điểm này nhất định phải hiểu rõ. Nếu như vì lợi ích của chính mình thì không phải là ruộng phước, vì lợi ích đoàn thể này của mình cũng không phải là ruộng phước. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên phát tâm xây làng Di-đà là để cúng dường toàn thế giới, các bạn đồng tu niệm Phật cầu vãng sanh đến đạo tràng này, cho nên làng Di-đà này không phải mang tính chất địa phương, mà là của cả thế giới. Hơn nữa, người đến bên này niệm Phật đều không thu một xu tiền nào, chỉ cần bạn chịu niệm Phật thì tứ sự cúng dường đều do đạo tràng phụ trách. Nếu như nói đến sự nghiệp phúc lợi xã hội thì bất kỳ sự nghiệp phúc lợi của quốc gia nào trên toàn thế giới đều không có sự nghiệp phúc lợi xã hội bằng làng Di-đà; không hề có điều kiện gì, chỉ cần bạn chịu niệm Phật, bạn phát nguyện cầu sanh Tịnh độ thì làng Di-đà sẽ phát tâm cúng dường cho bạn. Không những chỉ cúng dường, càng khó được hơn nữa là chúng ta xem mỗi người niệm Phật trong làng Di-đà như cha mẹ của chính mình, chư Phật vị lai, dùng tâm hiếu thuận, tâm cung kính để đối đãi với những người niệm Phật này, điểm này rất khó làm được! Trong những việc làng Di-đà làm, cúng dường trên phương diện vật chất không phải là việc khó, trên tâm mới khó!  Cư Sĩ Lâm từ trên xuống dưới, thậm chí những người làm việc thiện nguyện, họ dùng tâm thái gì để phục vụ? Dùng tâm hiếu thuận, tâm cung kính. Do đó bệnh của lão cư sĩ Hồng lập tức liền khỏi, đạo lý ở chỗ này. Chư vị nghĩ xem đó có phải là tâm chuyển cảnh giới hay không? Bệnh của ông thật sự đã đến giai đoạn nguy ngập, bản thân ông hiểu rất rõ. Ông nói với Lý Mộc Nguyên là ông đang đợi ngày ra đi, hối thúc cư sĩ Lý Mộc Nguyên phải mau mau làm việc này, ông chân thật là hôm nay không biết chuyện ngày mai. Do đó, chuyển biến này làm cho chúng ta khởi lòng tin đối với lời dạy của đức Phật trong kinh điển, tăng trưởng tín tâm, đích thật là tâm chuyển cảnh giới, thân thể chúng ta chính là cảnh giới gần nhất, tướng tùy tâm chuyển, thể chất cũng tùy tâm chuyển, đâu có việc nào mà không thể chuyển! Vấn đề là nếu như bạn không hiểu rõ đạo lý này, không biết phương pháp, không thể hết lòng mà làm thì bạn chuyển không nổi. Khi bạn hiểu lý luận, biết được phương pháp, lại hết lòng đi làm thì sẽ chuyển rất nhanh. Dung mạo sẽ thay đổi, thể chất sẽ thay đổi, hoàn cảnh nơi bạn cư trú sẽ thay đổi, hoàn cảnh nhỏ xung quanh sẽ thay đổi, hoàn cảnh lớn cũng sẽ thay đổi.  Ngày nay chúng ta thấy tai nạn toàn thế giới, đạo tràng Cư Sĩ Lâm có cống hiến gì đối với toàn thế giới hay không? Cống hiến cực lớn! Người thế gian không thừa nhận, quý vị ở đây tụng kinh, niệm vài câu Phật hiệu có cống hiến gì đâu? Họ không thừa nhận nhưng chư Phật, Bồ-tát thừa nhận, thiên long quỷ thần thừa nhận. Lý luận này trong các buổi giảng chúng tôi đã báo cáo với quý vị rất nhiều lần rồi, dùng cách nói của nhà khoa học là các dao động sóng quấy nhiễu lẫn nhau. Chúng ta biết hết thảy vật chất đều có hiện tượng dao động sóng, nguyên tử là đơn giản nhất, nguyên tử hydro là đơn thuần nhất, chỉ chứa một hạt proton và một hạt electron, hạt electron chuyển động xoay quanh hạt proton. Giống như gì? Chuyển động qua lại, đã có chuyển động thì nó sẽ sanh ra sóng, đại khái sóng có thể chia thành ba loại: Sóng ánh sáng, sóng âm thanh, sóng chấn động, đều có thể gọi là sóng điện từ, nó có hiện tượng dao động sóng. Hiện tượng dao động sóng bình thường thì sinh thái sẽ cân bằng, nếu hiện tượng dao động sóng không bình thường thì dao động sóng không bình thường quấy nhiễu bình thường; sinh thái tự nhiên của Trái đất là bình thường, nhưng sóng của tâm con người không bình thường nên ảnh hưởng đến dao động sóng của Trái đất, ảnh hưởng đến dao động sóng của hết thảy vật chất, đạo lý ở chỗ này. Hiện nay chúng ta niệm Phật, sóng này là sóng thù thắng nhất, sóng bình thường nhất, sóng chân thành này có thể kết hợp với sóng tâm từ bi của chư Phật Như Lai, sẽ sanh ra sức mạnh rất lớn, có thể làm ôn hòa người thế gian, những sóng tà ác không bình thường của tham, sân, si, mạn có thể làm nó giảm bớt, chậm lại, tức là giảm bớt tai nạn, đạo lý ở chỗ này.   

          Hiện nay nhà khoa học họ chú trọng nghiên cứu về dao động sóng của vật chất, mà đã bỏ sót tâm lý, những dao động sóng của khởi tâm động niệm, tư tưởng, họ đã bỏ sót, họ không biết dao động sóng của tư tưởng có thể thay đổi dao động sóng vật lý, đây là nhà Phật nói cảnh tùy tâm chuyển; hơn nữa đức Phật đã từng nói “hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh”, do đó bạn mới biết dao động sóng của tư tưởng làm chủ hết thảy vạn sự vạn vật. Ngày nay dao động sóng niệm Phật của chúng ta tốt, tôi nghe một số đồng tu nói, ở nước ngoài rất nhiều người nước ngoài nghe thấy tiếng niệm Phật họ rất hoan hỷ, sau khi họ nghe thấy họ nói âm nhạc này, họ xem tiếng niệm Phật như âm nhạc, họ nói âm nhạc này làm cho tâm họ rất bình yên, an tịnh, âm nhạc này từ đâu tới vậy? Họ muốn băng thu âm tiếng niệm Phật, đây chính là một chứng minh rất rõ ràng sóng tư tưởng này có thể lắng lại sóng vọng tưởng của họ, có thể làm ôn hòa hết thảy suy nghĩ, vọng tưởng của chúng sanh, thế nên bạn có thể làm thay đổi dao động sóng vật chất, từ đó mới có việc “đất đai màu mỡ, nhà cửa an ổn mãi mãi”. 

          Trước kia đã từng có người hỏi tôi biết xem phong thủy hay không?  Tôi nói: “Tại sao ông lại hỏi tôi vấn đề này?”  Ông ta nói: “Các vị hòa thượng có lẽ đều biết xem phong thủy”.  Tôi hỏi: “Tại sao vậy?”  Ông ta nói: “Ngài xem những tòng lâm tự viện ở Trung Quốc đều được xây ở nơi phong thủy tốt nhất”. Do đó, ông ta cho rằng những vị hòa thượng này đều biết xem phong thủy. Tôi nghe xong liền cười to và nói cho ông ta biết: “Không phải là hòa thượng biết xem phong thủy, hòa thượng cơ bản là không biết xem phong thủy. Tâm của hòa thượng tốt, việc làm tốt là người tốt, chỗ người tốt ở thì phong thủy chỗ đó không tốt cũng tự nhiên trở thành tốt, nguyên nhân là như vậy”. Phong thủy tùy theo tâm người mà thay đổi, chứ không phải con người thay đổi theo phong thủy, không có đạo lý này. Do đó nhà phong thủy đã từng nói: “Đất phước người phước ở, người phước ở đất phước”, đất phước phong thủy tốt, bạn là người không có phước báo, người bạc phước, vậy thì bạn ở nơi đó không được mấy ngày liền chết ngay, vì không có phước! Lời này nói rất có đạo lý. Quan trọng nhất là bạn phải tu phước, khi bạn có thể tu phước thì tất cả đều chuyển đổi trở lại, do đó mười thứ lợi ích này chính là nói rõ việc tâm chuyển cảnh giới.

          Bạn nghĩ thử xem bạn có thể học theo cách giữ tâm của Địa Tạng Bồ-tát, phát nguyện của Địa Tạng Bồ-tát hay không? Địa Tạng Bồ-tát giữ tâm gì? Tâm hiếu kính. Dùng tâm hiếu dưỡng cha mẹ, hiếu dưỡng hết thảy chúng sanh trong pháp giới, việc này không thể nghĩ bàn! Dùng tâm phụng sự sư trưởng, phụng sự hết thảy chúng sanh trong pháp giới để giúp đỡ hết thảy chúng sanh khổ nạn, đến tận đời kiếp vị lai vĩnh viễn không gián đoạn, do đó nói “địa ngục chẳng không, thề chẳng thành Phật”, tâm hạnh, hoằng nguyện này quả thật quá vĩ đại! Do đó cảnh giới của ngài đã hoàn toàn chuyển. Chúng ta có thể nắm chắc cương lĩnh tu hành quan trọng của bộ kinh này, tu hành như lý như pháp thì mười điều lợi ích này đương nhiên sẽ hiện tiền, đâu có đạo lý không thể hiện tiền! Nếu như bạn không hiểu lý luận, không hiểu phương pháp, đọc đoạn kinh văn này xong bạn cũng làm theo cách thức này, [nhưng sẽ] không giống, không được kết quả như vậy. Vẽ một bức hình Địa Tạng Bồ-tát, đắp nặn một tượng Địa Tạng Bồ-tát để ở nhà cúng dường thì bạn liền đạt được, làm gì có chuyện đó. Nhất định phải rõ lý, phải hiểu được phương pháp, làm sao chuyển đổi chính mình, những sự sai lầm trước kia của mình, sai lầm trên tư tưởng, sai lầm trên kiến giải, sai lầm trên hành vi, mỗi một việc đều sửa đổi trở lại, phải hạ công phu từ trong tâm. Nếu phương diện tâm lý khỏe mạnh thì vật lý, thân thể chúng ta là thuộc về vật chất, vật lý sẽ bình thường, như vậy sẽ khôi phục sinh thái tự nhiên, sinh thái tự nhiên chính là sinh thái khỏe mạnh nhất. Do đó đọc đoạn kinh văn này thì nhất định phải hiểu đạo lý lớn này, sau đó mới biết câu nào câu nấy trong kinh Phật cũng đều là chân thật, không có câu nào hư dối.

          “Đất đai màu mỡ”, chính là thế gian thông thường gọi là thu hoạch tốt, ngũ cốc đầy kho, mưa thuận gió hòa. “Nhà cửa an ổn mãi mãi”, nhà cửa là nơi bạn sinh sống, bình an hạnh phúc. “Người đã mất được sanh thiên”, việc này trong kinh cũng nói rất nhiều, con cháu hiếu thuận, con cháu học Phật, tổ tiên cũng thơm lây. Con cháu làm Bồ-tát, họ là tổ tiên của Bồ-tát, bất luận họ ở cõi nào cũng được người ta tôn kính. Ở đây chúng ta thấy mẹ của cô Bà-la-môn, cô Quang Mục đều đọa trong ác đạo, con gái hiếu thuận, con gái học Phật, như lý như pháp chứng được quả vị Bồ-tát, do đó mẹ của họ lập tức được những quỷ thần này đưa lên cõi trời Đao-lợi để hưởng phước. Tại sao vậy? Làm sao có thể giam cha mẹ của Bồ-tát trong tam đồ! Cho nên trong nhà Phật thường nói: “Một người con thành Phật, tổ tiên chín đời sanh thiên”, tổ tiên chín đời trong quá khứ đều sanh lên trời, lời này là thật chứ không phải giả. Hiện nay chúng ta làm sao thành Phật? Nói cho chư vị biết, vãng sanh thế giới Cực Lạc chính là thành Phật. Cho nên niệm Phật thật sự cầu vãng sanh, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì chín đời tổ tiên của bạn đều sanh lên trời, đây mới là báo ân thật sự.

          Chúng ta muốn cầu siêu cho tổ tiên, cứu bạt tổ tiên thì phải làm sao? Phải niệm Phật, nhất định chính mình phải có thành tựu. Trong kinh văn chúng ta xem thấy cô Bà-la-môn niệm Phật đắc định, trong pháp môn niệm Phật thì ít nhất là sự nhất tâm bất loạn, cô đắc được niệm Phật tam-muội. Ở trong định cô nhìn thấy địa ngục, tham quan địa ngục, quỷ vương trong địa ngục đến tiếp kiến liền xưng cô là Bồ-tát, chính bản thân cô cũng không biết mình đã thành Bồ-tát, quỷ vương xưng cô là Bồ-tát. Cô Quang Mục cũng niệm Phật, công phu ở mức thấp hơn, cảnh giới cô thấy là ở trong mộng chứ không phải trong định, hiệu quả không thù thắng bằng cô Bà-la-môn, nhưng cảm ứng cũng không thể nghĩ bàn. Trong tưởng tượng của chúng tôi, đó cũng tương đương với công phu thành phiến, nếu không có công phu thành phiến thì không thu được hiệu quả này. Do đó bạn độ người đã mất, bạn độ họ đến cõi nào, họ được lợi ích lớn hay nhỏ hoàn toàn dựa trên công phu tu hành của bạn, công phu của bạn sâu thì người mất được lợi ích lớn, bạn tu học có công phu cạn thì họ được lợi ích nhỏ. Chúng ta muốn báo ân thì phải báo ân như thế nào, ở đây phải rõ ràng, nhất định phải đoạn ác tu thiện, nhất định phải phát tâm làm Phật. Kinh Vô Lượng Thọ nói về cảnh giới của đức Phật A-di-đà, kinh này nói về cảnh giới của Địa Tạng Bồ-tát, chúng ta đem từng câu từng chữ trong kinh Vô Lượng Thọ đều thực hiện vào trong đời sống thì chính là A-di-đà Phật, chính bạn đã thành Phật. Đem từng câu từng chữ trong kinh này thực hiện vào trong đời sống thì bạn đã thành Bồ-tát rồi. Lời Phật dạy chúng ta phải làm theo, không phải chỉ nói, nói không có tác dụng, phải hết lòng mà làm. 

          Thứ tư là “người còn sống tăng thêm tuổi thọ”, người còn sống là ai? Là người thân quyến thuộc của bạn, không phải chính bạn, chính bạn thì không cần phải nói, cha mẹ anh em, vợ con hiện còn sống đều được thơm lây. Một mình bạn tu hành cả nhà được phước, người đã mất cũng được phước. Không những cả nhà bạn được phước, những người hàng xóm láng giềng nơi bạn ở [cũng được thơm lây], bạn tu hành có thành tựu càng lớn thì phạm vi được phước càng lớn, có thể làm cho cả địa phương được phước, cả quốc gia được phước, cả thế giới được phước. Bạn có chịu làm thật sự hay không?  Muốn khu vực này, xã hội, quốc gia, thế giới được phước thì nhất định phải quên mình, tuyệt đối không có tâm niệm tự tư, niệm niệm vì xã hội, niệm niệm vì nhân dân, vì hết thảy chúng sanh, tu hành như vậy thì thế giới được phước, do đó “người còn sống” liền sẽ mở rộng đến cả thế giới, “người đã mất” cũng là cả thế giới. Bài vị lớn cúng siêu độ trong đạo tràng của chúng ta không phải là của một nhà nào, mà là cả thế giới, chúng ta cúng những chúng sanh tử nạn trên toàn thế giới. Còn những người còn sống trên thế giới, chúng ta hy vọng họ có thể sống bình an, sống hạnh phúc. Chúng ta đem công đức tu học hết thảy đều hồi hướng, hồi hướng chúng sanh, hồi hướng pháp giới.

          Thứ năm là “cầu gì cũng toại ý”, đây chính là câu “trong cửa nhà Phật, có cầu ắt ứng”, cầu như lý như pháp thì nhất định có cảm ứng. Chúng ta mong cầu như lý như pháp mà vẫn chưa có cảm ứng là vì nguyên nhân gì? Duyên chưa chín muồi. Một niệm tâm mong cầu này của bạn đáng quý, cầu cho chúng sanh, không cầu cho bản thân; cầu cho chúng sanh mà không có cảm ứng là vì phước chúng sanh không đủ. Chúng ta hy vọng xây một niệm Phật đường, nếu niệm Phật đường xây xong mà không có người đến niệm Phật, cho nên sự mong cầu này sẽ không có cảm ứng. Chúng ta thử xem mọi người hiện nay đang mong cầu những gì, hầu như là thật sự có cầu ắt ứng, tại sao vậy? Mọi người thật muốn niệm Phật, thật sự chịu niệm Phật, thật sự biết niệm Phật, không phải là thiểu số mà là đa số, do đó cảm ứng không thể nghĩ bàn. 

          Quý vị ở đây đã thấy tận mắt, tòa cao tầng xây kế bên Cư Sĩ Lâm, kể từ ngày bắt đầu đào móng, cư sĩ Lý Mộc Nguyên đều ở đó niệm Phật, cầu mong ngôi nhà này xây xong sẽ để cho chúng ta, ông ta nói với tôi mỗi ngày ông đều đến đó sáu đến bảy lần, cho nên sau này người chủ đất chú ý và đến hỏi ông: Ông có ý muốn mua nhà này phải không? Đúng rồi, tôi muốn! Ông ra giá bao nhiêu? Người chủ đó tính toán giá tiền, cả vốn xây dựng lẫn lợi nhuận ông ấy ra giá tiền là 48 triệu. Ông Lý Mộc Nguyên bấy giờ trả giá là 35 triệu, ông ta không chịu bán, còn nói chắc là đầu ông Lý Mộc Nguyên có vấn đề. Ông ta nói: Giá 48 triệu của tôi ông trả có 35 triệu thì sao được? Đến năm nay kinh tế suy thoái, bất động sản bị xuống giá, người chủ này lại đến tìm ông Lý Mộc Nguyên đàm phán, ông nói ông chịu bán với giá 35 triệu. Lý Mộc Nguyên nói bây giờ bất động sản đang xuống giá không ngừng, không còn giá tiền đó nữa, trả giá xuống còn 25 triệu. Ông chủ cũng có ý bán, ông ta nói để tôi về tính toán lại chút. Mấy tuần sau nói với cư sĩ Lý, chúng ta đôi bên nhượng bộ một chút, ông ta giảm một chút còn mình thêm giá một chút, cuối cùng hai bên đồng ý với giá 27 triệu rưỡi.  Ngay ngày hôm đó đã tuyên bố trong buổi giảng kinh, chư vị đồng tu đều có tham dự. Tiền đặt cọc là một phần mười, là hai triệu bảy trăm năm mươi ngàn, Cư Sĩ Lâm viết chi phiếu giao cho ông chủ đất, rồi đôi bên ký tên vào hợp đồng mua bán. Người chủ đất này quá tham lam, ông ta thấy chúng tôi tuyên bố với nhiều người, hơn nữa lại tuyên bố trên mạng internet, nghĩ rằng không thể nào không mua, không mua không được. Ông tăng giá tiền lên thêm 2 triệu, Lý cư sĩ nói việc này không thể được, nói rằng chúng ta đã ký kết. Ông ta nói: Ông ký chứ tôi đâu có ký, ông ta trả lại tấm chi phiếu. Thế nên, cư sĩ Lý Mộc Nguyên xem thấy tình hình như vậy liền quyết định tìm một chỗ khác, tìm được Dương Thố Cảng, khu đất đó khi nhìn thấy rất ưng ý, chỗ đó rộng gần 7.000 mét vuông. Hiện nay mảnh này của Cư Sĩ Lâm, chắc là vì chủ đất phá sản nên bị ngân hàng đem bán đấu giá, người quản lý của ngân hàng đến gặp cư sĩ Lý Mộc Nguyên, cư sĩ Lý đợi họ đấu giá. Cư sĩ Lý nói với tôi rằng ông chuẩn bị trả giá là 12 triệu, nếu được giá thì chúng ta sẽ mua, còn không thì thôi, nếu họ không chịu bán [với giá đó] thì chúng tôi tính xây ở khu Dương Thố Cảng trước, không mua được cũng không sao. Nhưng chúng tôi quan sát kỹ, nhà cao tầng đó không có ai chịu mua, cho nên cuối cùng tôi nghĩ chắc cũng sẽ bán cho Cư Sĩ Lâm với giá 12 triệu. Các bạn nghĩ xem tòa nhà này giá 12 triệu, mảnh đất ở Dương Thố Cảng, mảnh đất như vậy giá có 15 triệu, cộng lại là 27 triệu, có phải đức Phật A-di-đà đưa tới phải không. Vốn dĩ là chỉ mua được một chỗ, bây giờ trở thành hai chỗ, tương lai phát triển rất khả quan, Phật, Bồ-tát đã an bài.  Nếu như bấy giờ chủ đất này thật sự đồng ý bán với giá 27 triệu thì tài lực của chúng ta chỉ có thể đầu tư vào chỗ này, sẽ không có khả năng mua được chỗ khác nữa, không có khả năng. “Cầu gì cũng toại ý”, Phật, Bồ-tát đang an bài, an bài được vừa vặn vô cùng. Do đó, con người phải có tâm thiện, phải vì chúng sanh, phải vì chánh pháp trụ lâu dài ở thế gian. Cả đời chúng ta làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, không phải vì một khu vực mà vì cả thế giới, vì hết thảy chúng sanh, hy vọng hết thảy mọi người trên Trái đất này đều có thể chung sống hòa mục, có thể tôn trọng lẫn nhau, hỗ tương hợp tác, cùng nhau xây dựng một xã hội hòa bình, hưng vượng, phồn vinh, đây là nguyện vọng của chúng ta. Chính chúng ta tuyệt đối không ở trong đây tham chút tơ hào danh văn lợi dưỡng, chúng ta chấp nhận sống một cuộc đời thanh bần tự tại, đó mới là niềm vui chân chánh. 

          Thứ sáu là “không có tai họa về nước và lửa”. Năm nay tai nạn về nước và lửa rất nhiều, mọi người đều cho rằng đây là tai họa tự nhiên. Tai họa tự nhiên có nhân tố của con người, nhân tố của con người là duyên, quan niệm sai lầm, tư tưởng sai lầm, tự tư tự lợi, tham sân si mạn, đây là nhân của tai họa tự nhiên. Nếu như trừ bỏ được nhân này thì người thế gian đều có thể giác ngộ, tiêu trừ đi sự ngăn cách chủng tộc, tiêu trừ đi sự kì thị về tín ngưỡng tôn giáo, đều có thể giống như Phật, Bồ-tát, giống như Thượng đế yêu thương người đời, sẽ không làm thương tổn một chúng sanh nào, giúp đỡ hết thảy chúng sanh chung sống hòa bình. Chúng sanh cũng biết tôn trọng lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau thì tất cả những tai hại do con người gây ra, tai hại thiên nhiên thảy đều có thể tiêu trừ.

          Thứ bảy là “trừ sạch việc hư hao”, dùng hư hao để nói về cơn bão kinh tế hiện nay là vô cùng thích hợp, xã hội ngày nay gọi là nguy cơ kinh tế, tai nạn này cũng có thể tiêu trừ. Gần đây, khoảng nửa thế kỷ trở lại đây phương Đông và phương Tây có rất nhiều lời tiên đoán, đa phần đều là những lời tiên đoán xa xưa, 3.000 năm trước, mấy trăm năm trước đều xuất hiện, đều được lưu hành khắp nơi. Đại khái những lời tiên đoán này có một điểm giống nhau là dự đoán cuối thế kỷ này sẽ có tai nạn lớn xảy ra. Quy nạp những tai nạn này đại thể có ba loại: Loại thứ nhất là chiến tranh nguyên tử do con người tạo ra, thế chiến thế giới lần thứ ba, đây là chiến tranh có tính hủy diệt; loại thứ hai là toàn bộ kinh tế sụp đổ, hư hao; loại thứ ba là tai nạn tự nhiên, thế giới sẽ xảy ra sự biến đổi vỏ Trái đất, vấn đề này rất nghiêm trọng. Trái đất vận hành trong không gian, độ nghiêng của Trái đất cũng sẽ thay đổi, sẽ làm cho khí hậu cả thế giới hoàn toàn bất thường, có thể là Nam Cực, Bắc Cực biến thành Xích Đạo, vùng Xích Đạo hiện nay biến thành Nam Cực, Bắc Cực. Sự thay đổi này ảnh hưởng toàn thể sinh vật trên Trái đất, sinh vật sẽ bị hủy diệt, sau đó lại từ từ thích nghi với khí hậu và sinh trưởng trở lại, không biết sẽ phải trải qua bao nhiêu vạn năm mới hình thành giống như thế giới hiện nay, tai nạn này vô cùng đáng sợ!  Hiện nay, mọi người đều đổ cho tai nạn tự nhiên, không phải sức người có thể kháng cự.   

          Người nói những lời này không hiểu thấu triệt đối với chân tướng sự thật, trong kinh điển đức Phật nói cho chúng ta tiết, người Trung Quốc thời xưa cũng có một câu nói “nhân định thắng thiên”. Thiên là gì? Thiên chính là tự nhiên. Lòng người không an định thì không còn cách gì, lòng người phải an định thì tai nạn tự nhiên mới có thể tiêu trừ, cách nói này rất có đạo lý. Ngày nay chúng ta phải toàn tâm toàn lực thúc đẩy Phật pháp, tại sao vậy? Hy vọng có thể cứu vãn tai nạn. Cho dù chúng ta không có năng lực có thể tiêu trừ tai nạn, hy vọng tai nạn giảm bớt, hy vọng mức độ tai nạn thu nhỏ lại.  Còn giảm đến mức độ nào, dời đến khi nào thì phải dựa trên công hạnh của chúng ta. Do đó chúng ta phải tận tâm tận lực mà làm, nhất định phải đoạn ác tu thiện, nhất định phải xả mình vì người, chúng ta cùng với cả xã hội đại chúng là một thể, đây là việc trước tiên phải nhận định. Hết thảy chúng sanh có quan hệ gì với chúng ta? Hoàn cảnh tự nhiên có quan hệ gì với chúng ta? Phải hiểu thật rõ ràng, thật sáng tỏ. Sau đó chúng ta phải phát tâm, làm sao báo đáp chúng sanh? Mỗi ngày chúng ta đều niệm kệ hồi hướng: “Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường”, làm thế nào thực hiện? Phải biết báo ân chúng sanh, báo đáp ân đức của hoàn cảnh đại tự nhiên, báo đáp ân đức của thiên địa quỷ thần thì mới có thể tiêu trừ hết thảy tai nạn, những vấn đề này rất hiện thực. 

          Thứ tám là “dứt hẳn ác mộng”, đây là chân thật chính mình cho dù có nằm mơ cũng tuyệt đối không gặp ác mộng, không gặp ác mộng thì buổi tối sẽ ngủ được ngon, ngủ được yên ổn. Người có tâm niệm tà ác, tà nghĩa là tà tri tà kiến, tư tưởng kiến giải của họ sai lầm, sai ở chỗ nào? Tự tư tự lợi, trong mỗi niệm đều là tổn người lợi mình, đây gọi là tà tư. Ác là thập ác, thân tạo “sát, trộm, dâm”, khẩu tạo “nói dối, nói ly gián, nói ác độc, nói thêu dệt”, ý có “tham, sân, si”, đây gọi là thập ác. Nếu là người tà ác thì sẽ thường gặp ác mộng. Hay nói cách khác, ngủ cũng không yên ổn, ngày tháng như vậy sẽ vô cùng đau khổ. Nếu chúng ta có thể đoạn dứt tà ác, vun bồi tâm chân thành, bất luận là đối người, đối việc, đối vật đều là một mảng chân thành, không dối mình, không dối người, thanh tịnh. Thanh tịnh là tuyệt đối không ô nhiễm, không bị hoàn cảnh bên ngoài ô nhiễm, và cũng không bị phiền não trong tâm mình làm ô nhiễm, tâm của bạn được thanh tịnh. Tu bình đẳng, tu chánh giác, tu từ bi. Từ bi là thương yêu, bảo hộ hết thảy chúng sanh bình đẳng vô điều kiện, trong đời này của chính chúng ta thật sự sống trong lòng thương yêu rộng lớn, có thể xả mình vì người. Chỉ cần làm cho hết thảy chúng sanh được phước lợi, cho dù phải hy sinh tánh mạng của mình cũng không luyến tiếc, đây thật sự là đại từ đại bi. Thân tâm yên ổn thì làm sao có ác mộng được? Người học Phật nếu như vẫn còn ác mộng thì tự mình phải cảnh giác, vì nguyên nhân gì? Công phu không đắc lực, bất luận bạn tu học pháp môn nào, biểu hiện đầu tiên của công phu đắc lực là ác mộng không còn, nếu còn ác mộng thì công phu chưa được đắc lực.  

          Thứ chín là “ra vào có thần hộ vệ”, thần là thiện thần hộ pháp, “ra” là nói đi ra ngoài, hiện nay cơ hội du lịch rất nhiều, “vào” là trở về. Bất luận là đến nơi nào du lịch, người học Phật cũng có khi đi tham học, tham học cũng được, thăm quan cũng được, du lịch cũng được, bất cứ nơi nào bạn cũng được chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần bảo hộ, sẽ không gặp một số tai nạn, bạn sẽ không gặp phải. Bạn có những thiện thần này bảo hộ, người cùng đi với bạn cũng được nhờ, họ cũng sẽ được bình yên, cũng được những thiện thần hộ Pháp bảo vệ. Chân thật tu hành rất quan trọng! Phật pháp đích thực đem lại cho chúng ta lợi ích chân thật, lợi ích hiện thực, chứ không phải nói suông, không phải mê tín, trong đây có đạo lý rất sâu.

          Sau cùng là “gặp nhiều nhân thánh”, “nhân thánh” chính là nói về duyên phần, bạn sẽ thường gặp được duyên phần tốt. Nhân duyên này là gì? Là nhân duyên thành Phật, thành Bồ-tát, đó chính là nhân thánh. Thường gặp được nhân duyên khai ngộ, gia tăng đạo nghiệp, giống như những gì đại sư Thiện Đạo nói, đồng tu học Phật thành tựu được cao hay thấp đều ở gặp duyên không đồng, nếu như gặp duyên thù thắng thì bạn sẽ thành thù thắng. Các đại đức xưa nay, đó là trước triều nhà Tùy khi giáo pháp Tịnh độ truyền vào Trung Quốc, những vị đại đức đó đều cho rằng vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc thượng phẩm thượng sanh đều phải là Bồ-tát, chỉ có Bồ-tát mới vãng sanh thượng phẩm thượng sanh, phàm phu làm không được, phàm phu đa phần đều là vãng sanh bậc hạ, người xưa có cách nói như vậy. Đại sư Thiện Đạo đã thay đổi cách nói này, trong truyện ký Trung Quốc có ghi chép rằng đại sư Thiện Đạo là A-di-đà Phật tái lai, nếu như đại sư Thiện Đạo là A-di-đà Phật tái lai thì sự đính chính này chính là do đích thân A-di-đà Phật nói ra. Đại sư Thiện Đạo là tổ sư thứ hai của tông Tịnh độ tông, chúng ta cần phải tin sâu không nghi, “gặp duyên không đồng”.

          Ngày nay, Cư Sĩ Lâm và Tịnh Tông Học Hội dự trù xây làng Di-đà, duyên này là nhân duyên thù thắng hạng nhất, chân thật là hiếm có khó gặp. Không chỉ phải là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, chúng ta vô cùng may mắn gặp được, gặp được duyên thù thắng như vậy, đây đích thực là nhân thánh. Có thể ở nơi đây tu một ngày thì đều là phước báo của bạn đã tích lũy nhiều đời nhiều kiếp, nếu như không phải thiện căn đời trước thì bạn muốn niệm Phật một tiếng đồng hồ trong đạo tràng này cũng không được. Niệm Phật đường chúng ta xây dựng mới được ba tháng, các đồng tu đến nơi này niệm Phật, cho dù là niệm trong thời gian rất ngắn, niệm được một cây hương, hai cây hương, họ đến nói với tôi cảm nhận của họ đích thực rất khác thường. Cả đời họ đã gặp qua rất nhiều đạo tràng, đã tham gia rất nhiều pháp hội cộng tu, đều không thù thắng bằng nơi này, không cảm thấy tốt như nơi này. Rất nhiều người nói từ trường ở đây rất tốt, thật sự bước vào niệm Phật đường đều không muốn ra, điều này chứng tỏ đạo tràng này có sức nhiếp thọ rất mạnh. Sức mạnh đó của ai?  Tuyệt đối không phải chính chúng ta có sức mạnh này, không có. Là do Tam bảo nhiếp trì, thật là được chư Phật hộ niệm, thiện thần ủng hộ, cho nên mới có khí vận thù thắng đến như vậy, khiến cho mọi người đạt được thọ dụng tốt đẹp như vậy.

          “Gặp nhiều nhân thánh”, duyên phần của bạn tốt, thường gặp được chánh pháp, thường gặp được thiện tri thức, thường gặp được đồng tham đạo hữu tốt, đây là duyên phần. Duyên cũng phải dựa vào chính mình tu hành chân thật mới có được cảm ứng. Như chúng ta thấy trong kinh Hoa Nghiêm có câu “tịnh tâm gặp duyên”, vậy bạn mới thật sự được lợi ích, dùng tâm thanh tịnh, tâm chân thành, tâm từ bi khi gặp duyên mới có được thọ dụng. Nếu như tâm không chân thành, không thanh tịnh, không từ bi, gặp duyên này cũng giống như không gặp, cũng bỏ lỡ. Kinh Địa Tạng có liên quan đối với tu học, đối với làm người, đối với đời sống của chúng ta quá lớn. Giáo nghĩa của toàn bộ kinh này quy nạp lại thành hai chữ hiếu kính, hiếu thân tôn sư. Do đó, cổ đức có nói bộ kinh này là Hiếu Kinh của nhà Phật, cách nói này không sai. Hai chữ “hiếu kính” này không có xa lạ gì với chúng ta, nhưng trên thực tế phải giảng hai chữ “hiếu kính” này như thế nào thì e rằng rất ít người có thể nói ra được, thật sự rất ít, không nhiều. Nếu như nói sâu hơn thì người biết được càng ít. 

          Hàm nghĩa của hai chữ “hiếu kính” sâu rộng vô tận, làm được hai chữ này đến viên mãn vậy thì thành Phật rồi, Bồ-tát còn chưa làm viên mãn, thành Phật rồi mới viên mãn. Cho nên, chúng ta thường nói Đẳng giác Bồ-tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá nên hiếu kính vẫn chưa viên mãn. Do đó mới biết, hai chữ Hiếu Kính là pháp môn đại tổng trì của Phật pháp, pháp môn tổng trì chính là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của giáo học, Phật giáo dạy người điều gì? Dạy hiếu, dạy kính. Nhất định phải đem hiếu kính mở rộng ra, từ hiếu thuận cha mẹ mở rộng đến hiếu thuận hết thảy chúng sanh, từ phụng sự sư trưởng mở rộng đến phụng sự hết thảy chúng sanh, đây chính là tâm Bồ-tát, tâm Phật.

          Từ đó bạn mới thường gặp được Phật, Bồ-tát, gặp nhiều nhân thánh là thường gặp được Phật, Bồ-tát, thường có người dạy chánh pháp cho bạn. Người thế gian chúng ta nói vận may của bạn rất tốt, người khác muốn gặp cũng không gặp được, còn bạn làm sao lại gặp được. Nói thật ra, chính bạn phải đầy đủ tâm kiền thành, tâm hiếu học, tâm lợi ích chúng sanh thì bạn sẽ gặp được. Nói thật ra chư Phật, Bồ-tát, đại thiện tri thức chỗ nào mà không có, lúc nào mà không có! Mọi lúc, mọi nơi đều có rất nhiều. Chỉ vì chính chúng ta có mắt mà nhìn không ra, gặp rồi cũng như không gặp, thật là đáng tiếc. Vì chính chúng ta không đầy đủ điều kiện, đã gặp rồi mà để luống qua. Hy vọng mọi người lưu ý điểm này, thiện tri thức chân chánh niệm niệm đều có nguyện vọng truyền pháp, tiếc là tìm không ra người, chỉ cần phát hiện có người thật sự muốn học thì sẽ hết lòng dạy bảo, hơn nữa đều là nghĩa vụ. Trong giảng đường của chúng ta, mọi người ở đây đều nhìn thấy, đây là mấy vị thầy của tôi, ba vị thầy của tôi dạy bảo tôi đều là nghĩa vụ, tôi không có khả năng trả học phí, tôi cũng không có khả năng cúng dường, lúc đó đời sống của tôi vô cùng cực khổ, tôi không thể cúng dường thầy, ngược lại thầy còn cúng dường cho tôi, còn chăm sóc đời sống cho tôi, đời này, kiếp này tôi không thể nào quên. Tuy các thầy đã không còn nữa, Hàn Quán Trưởng hộ trì tuy không còn nữa, nơi tu học trong giảng đường chúng tôi thờ hình của họ; chúng ta ở nơi đây tu học cũng giống như có thầy đang hiện diện ở đây vậy, không quên ân đức, cho nên mới có thể gặp được nhân thánh.

          Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng tới đây thôi.

 

 

 Xem thêm:

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh (tập 38)

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh (tập 39)

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh (tập 41)

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh (tập 42)

Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh (tập 43)

Tin liên quan