Thân Giáo Của Hòa Thượng Tịnh Không

THÂN GIÁO CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG

(theo lời kể của Pháp Sư Ngộ Hạnh)

…Sau khi trở về Sư phụ ngài gọi tôi đến, lấy ảnh chụp bệnh viện đưa cho tôi xem, bệnh viện tên là “Bệnh viện Tịnh Không”. Sư phụ nói: “Không được, không được, sao có thể dùng tên người làm tên bệnh viện được?” Ngài bảo thế không được, Ngài muốn đổi lại, và đề nghị đổi tên thành “Bệnh viện Tam Bảo”. Sau này nếu có cơ hội đến Thái Lan thì có thể nhìn thấy bệnh viện đó sau cùng đã có tên là “Bệnh viện Tam Bảo”, không phải là “Bệnh viện Tịnh Không”.

Sau khi quyên tiền đóng góp xong Sư phụ không hề quan tâm đến việc này nữa, chỉ đến khi có người đến báo về lễ khánh thành thì Ngài mới đến dự, còn trong suốt quá trình đó Ngài một chút cũng không để ý đến, không hề hỏi han, đều không có, ngay cả tên tuổi Ngài cũng chẳng cần. Thế nên tôi nói, những việc làm này của Sư phụ đáng để chúng ta học tập, Ngài không dính mắc hình tướng…

+ Ban biên dịch: Pháp Âm Tuyên Lưu

+ Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang

Thành Kính Cúng Dường.

Nam-mô A-di-đà Phật!

Tin liên quan